ႏွစ္ပတ္လည္အစီအရင္ခံစာ ၂၀၁၃

posted Jul 22, 2014, 10:23 PM by Ven Ghosaka   [ updated Jul 22, 2014, 10:23 PM ]
ဇူလႈိင္လ (၁၉) ရက္- ၂၀၁၄

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပြဲကုိ ဇူလႈိင္လ(၅) ရက္ေန႔က ဗုဒၶရံသီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီးသည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊  ဘီစီျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ လူမ်ုိးမ်ား  ဘာသာေရး၊လူမႈေရးမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။


ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ၊ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ရွင္ျပဳနားသအလွဴေတာ္မဂၤလာမ်ား၊ ဗန္ကူးဘားေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း၊ ျမန္မာသင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ကာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဆုေပးပြဲမ်ား က်င္းပလွ်က္ရွိပါသည္။ ဒီႏွစ္တြင္ဗန္ကူးဘားေရာက္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားမွ (၁၂ )တန္းေအာင္ၿပီး ေကာလိပ္/ တကၠသုိ္လ္သြားမည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ပါ  တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အသင္းနာယကလူႀကီးမ်ားမွ စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည္။


၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားစြာ ကေနဒါႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဗန္ကူးဘားေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားေတြ႕ဆုံကာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ဆုံးေဆြးေႏြးျဖစ္ၿပီ ဗန္ကူးဘာေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားမွ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ  ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီးသည္၊ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသင္းဒါရုိက္တာမ်ားသည္လည္း အလွည့္က် ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါေၾကာင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ အသင္းဒါရိုက္တာမ်ား အလွည့္က်တာဝန္ထန္းေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၊ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း မည္သူမဆုိ  ကုသုိလ္ပါဝင္ကာ ေစတနာဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား

၁) နာယကလူႀကီးမ်ား

၂) အထူးအၾကံေပးအဖြဲ႕

၃) ဒါရုိက္တာမ်ား

၄)စာရင္းစစ္အဖြဲ႕

၅)ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္းပြဲေတာ္ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕

၆) ေက်ာင္းဆြမ္းကြမ္းေဝယ်ာဝစၥ

ရ)ဘ႑ာေငြရွာေဖြးေရး

၈) သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

၉) ပညာေရး

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ပါဝင္ကုသုိလ္ယူႏုိင္ေသာ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ကုသုိလ္ယူဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။


အသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္


အသင္းႀကီးသည္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းသုိ႔တုိင္းသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ အသက္တမ္းအရ ႏုနယ္ေသးေသာ္လည္း အသင္းႀကီး၏ ဘာသာေရး၊လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ထူးကဲစြာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိပါသည္။

·         အသင္းတည္ေနရာကုိ ဖန္းတီးႏုိင္ခဲ့သည္

·         အသင္းသားမ်ားႏွင့္အလွဴရွႈင္းမ်ားအတြက္ ကေနဒါအစုိးရ၏

           အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ကုိ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

·         ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ျမန္မာအဘုိးအဘြားမ်ားအား  ၊ ကန္ေတာ့ႏုိင္ခဲ့သည္။

·         ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဓမၼသင္တန္း ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

·         အဘိဓမၼာသင္တန္းကုိ ပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။   

·         အသင္းတည္ေနရာဗုဒၶရံသီေက်ာင္းတြင္ ေနရာမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အမ်ားသုံးသန္႔သန္႕စင္ခန္းမ်ားတုိးခ်ဲ့ျခင္းေသာ      

        လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။


လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား

ျပည္ပတုိင္းျပည္တြင္ ပထမဆုံးေျခခ်ေသာ  အသင္းေခါင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္အသင္းသားမ်ားအဖုိ႔ တာဝန္မ်ားကားႀကီးမားလွေပသည္။

§  ျမန္မာျပည္တြင္ က်န္ရွိေသာ မိဘ၊ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ တာဝန္

§  မိသားစုတာဝန္

§  လူမႈေရး တာဝန္ အားျဖင့္ ဝန္ထုပ္သုံးခုကုိ တခ်ိန္တည္းထမ္းထားရေလသည္။

ထုိဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားမွ အနည္းမွ် သက္သာေစရန္  ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းႏွင့္အသင္းဝင္းမ်ား စုေပါင္းၿပီး  မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအတြက္ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ထုိအစီအစဥ္းကုိလည္း ေအာင္ျမင္ေစရန္  အၾကံအစည္းမ်ား အကူးအညီမ်ား ေပးကာ အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


  • အသင္းႀကီး၏ ေမာဂိတ္သက္တမ္းမွာ(၅) ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေလၿပီ၊ ဒီႏွစ္တြင္ ေမာဂိတ္သက္တမ္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။
  • ေလာေလာဆယ္ အသင္းႀကီးမွာ ေစတနာရွင္ ကုိလွေဖႏွင့္+မေလးေလးႏြယ္တုိ႔မွ လက္မွတ္ထုိးကာ  တာဝန္ယူထားပါသည္ ထုိတာဝန္ကုိလည္း အသင္းႀကီးမွ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူဖုိ႔ ရွိပါသည္။
  • အသင္းဝင္မ်ား တုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ၊ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားေဆာက္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ့ေစရန္  က်ယ္ဝန္ေသာ အေဆာက္အဦး၊ ေနရာလုိအပ္လာပါသည္။ ထိုေဆာက္အဦးသစ္ျဖစ္ဖုိ႔ကုိ လည္းအားလုံးမွ ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

  “စည္းလုံး၊ ညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ” ဆုိသကဲ့သုိ႔ အသင္းႀကီး၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္   အသင္းဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္အသင္းသားမ်ား အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


                                                                                                                            ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီး

Comments