ဦးစီးနာယကဆရာေတာ္

အရွင္ေဃာသက (သာသနဓဇဓမၼာစရိယ)

2002 - ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံေရာက္

2004- ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ တုိရန္တုိၿမဳိ႔ ၊ မဟာဓမၼိကေက်ာင္းသုိံေရာက္

2009 - ကေနဒါႏုိင္ငံ ဗန္ကူးဘားၿမဳိ႔ သုိ႔ေရာက္ရွိ။

2009- ဗန္ကူးဘားတြင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဗုဒၶရံသီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္။

လက္ရွိ  ကေနဒါႏုိင္ငံ ၊ ဗန္ကူးဘားၿမဳိ႕ ဗုဒၶရံသီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံး။

တရားပြဲမ်ား

ရာသီပြဲေတာ္မ်ား