၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္

posted Jun 10, 2019, 2:52 PM by Ven Ghosaka   [ updated Jun 16, 2019, 6:23 AM ]

ကေနဒါစင္တာပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ

ကေနဒါ၊ အေမရီက၊ ၾသစေတလ်၊ ဂ်ပန္၊ထုိင္ဝမ္ ၊စကၤာပူ ဂ်ေမကာ အစရွိေသာ ႏုိင္ငံတာကာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ပညာဒါန အလွဴရွင္းမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားေသာ   ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္းမိသားစုသည္ ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ဆုမ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္လွ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း (၂၀၁၈-၁၉ )ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္ၿပီး ဘဝအေျခအေန မျပည့္စုံသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလလတြင္ ပညာသင္ဆုကုိ ေက်ာင္းျပီးသည္အထိ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  


 ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကေနဒါစင္တာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔  July လဆန္းပုိင္းမွစ၍ October လဆန္းအထိ   ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္

 ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပညာေရး ေထာက္ပံ႔ရန္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

- ေဆးတကၠသိုလ္

- အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ (COE)

- ပညာေရး

- သူနာျပဳ

 - စုိက္ပ်ဳိးေရး

  • စီးပြားေရး ( COE)

         ဥပေဒအထူးျပဳ (COE)

  • ဘူမိေဘဒအထူးျပဳ (CEO)လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား


၁။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း 

( ရမွတ္ ဂုဏ္ထူးရဘာသာ  ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားမည့္ တကၠသုိလ္ ထင္ရွားေစလွ်က္) ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း 

မိဘအလုပ္အကိုင္ ေမြးခ်င္းမ်ားပါ ထည့္ေရးပါ


မိသားစုဓာတ္ပုံ အိမ္ေရွ႕တြင္ရုိက္ရမည္၊ 

ေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္းသား ကုိယ္လုံးေပၚ တစ္ပုံ။ (ေရာင္စုံ ဖုန္းကင္မရာျဖင့္ ရုိက္ႏုိင္သည္)


၂။ ေက်ာင္းသားကိုယ္တုိင္၏ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလႊာ (လက္ေရးမူျဖင့္ေရးရန္)

 ကုိယ္တုိင္ေရး ေလွ်ာက္လႊာတြင္ 

(က) တစ္ႏွစ္ တစ္တန္းေအာင္ျမင္ရန္ ႀကဳိးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပ္ဆုိင္းမည္ကုိ

သိရွိနားလည္ေၾကာင္း လပတ္စာေမးပြဲက်ကလည္း ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ဝက္ျဖတ္မည္ကုိ သိရွိနားလည္းေၾကာင္း 

() မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေတာင္းခံထားေသးျခင္းမရွိေၾကာင္း၃။ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္

၄။ တကၠသုိလ္တန္းဝင္ စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ ( ၂၀၁၈- ၂၀၁၉) 


၅။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မိတၱဴ


၆။ အိမ္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ


၇။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၏ အမွန္တကယ္ ေထာက္ပံေၾကး လုိအပ္ေၾကာင္း  ေထာက္ခံခ်က္


- ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံေစလွ်က္ 

( ၂၈ - ၂၀၁၉)ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 


 သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုမွ ပညာသင္ဆု 

လက္ခံထားျပီးသူမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။


အေရြးခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း ဆုေပးပြဲသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် တတ္ေရာက္ 

လာယူရမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းစရိတ္ ေပးပါမည္။ 

အေရြးခံေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစ အြန္လႈိင္းမွ ျပန္လည္အေၾကာင္း၍ ျဖစ္ေစ အဖြဲ႕ဝင္းမ်ားက 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ျဖစ္ေစ အေရြးခံေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးပါမည္။


လုိအပ္လွ်င္ ျပည္တြင္း အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ အြန္းလုိင္းက ပုိ႕၍ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္း အလုပ္မွဳေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။


အေရြးမခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လည္အေၾကာင္းမၾကားပါ


မွတ္ခ်က္ ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆးတကၠသုိ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္လ - ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္

အျခားအထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ကုိ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

သီးျခား အလွဴရွင္မ်ား ေပၚက သတ္မွတ္ေက်ာင္းသား ဦးေရထက္ တာဝန္ယူပါမည္။  ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ

ရွိသည္အတြက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပညာဒါန အလွဴရွင္မ်ား တုိက္ရုိက္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ပါမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရး တုိးတက္မွဳ အေျခ အေနကုိ

ပညာဒါန အလွဴရွင္မ်ားအား ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။


The Canada Centre Foundation is an officially registered non-profit charity organization in Myanmar. The purpose of the foundation is to promote the health, education and living standards of the people in Myanmar, especially on the needs of Myanmar’s rural areas.

We receive funds from Members in Myanmar as well as from friends of Myanmar in abroad; we are able to accept charitable donations, public and private subsidies and legacies according to the law.

We invite you to join Canada Centre Foundation both local and international expertise that can be targeted to meet the real needs of people in Myanmar


အလုပ္အမွဳေဆာင္းမ်ားထံသုိ႔ အြန္လုိင္းမွ တုိက္ရုိက္ပုိ႔ႏုိင္ပါသည္


ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း

သနပ္ပင္ရြာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မႏၲေလး

U Thein Win  09402738522

U Aung  Kyi Soe  09425007064

U Tin Nwe 09 445774432


ေဒၚဝင္းဝင္းခ်ဳိ ( ရန္ကုန္) 

09 798 469724/ 09 5030 245

တိုက္ အခန္း ဦးဝိစာရအိမ္ယာ

 ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ မင္းမနိဳင္အိမ္ယာ


Email/ facebook ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ 

ven.ghosaka@gmail.com

Viber +16047811294

facbook # https://www.facebook.com/canadacentremyanmar

သုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

ċ
Ven Ghosaka,
Jun 16, 2019, 6:20 AM
ą
CCf3.png
(217k)
Ven Ghosaka,
Jun 16, 2019, 6:20 AM
ą
ccf1.png
(289k)
Ven Ghosaka,
Jun 16, 2019, 6:20 AM
Comments